Budująca Miłość Boga (Mt 25,31-46)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? »
A Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?»
Wtedy im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili».
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Przed naszymi oczyma pojawia się Jezus Chrystus – Sędzia świata. On osądza poszczególnych ludzi. Jednych stawia po swojej lewej stronie, innych po prawej. Kiedy słyszymy słowo Boże, czujemy, że jest ono ważne dla naszego życia. Boga nie wolno lekceważyć. Chodzi o wieczne przeznaczenie każdego z nas. To jest nasze wieczne zbawienie lub nasze wieczne odrzucenie.

Jezus Chrystus, Syn Boży, Który stał się człowiekiem z miłości do nas, jest naszym Panem. Odkupił nas poprzez dobrowolne upokorzenie na krzyżu. Swoją Krwią nabył nas dla Boga i uczynił nas królami i kapłanami w Duchu Świętym. Ponieważ Syn Boży wyrwał nas z panowania ciemności, w które człowiek wpadł z własnej winy, ma do nas prawo. Jest to święty rząd, który Syn Boży sprawuje w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. On jest Panem Miłosierdzia, Który chce ocalić wszystkich ludzi. Uwalnia nas od grzechu i wszelkiego zła, jeśli Mu ufamy i wierzymy w Niego.

Z perspektywy niewierzących ludzi wydaje się, że Chrystus będzie sądził jedynie tych, którzy wierzą. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że Chrystus Król i Sędzia panuje nad wszystkimi ludźmi. Jego teraz ukryte i niewidzialne Królestwo objawi się, gdy Pan przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Pan wymienia uczynki miłosierdzia co do ciała: powinniśmy dać głodnym i spragnionym jeść i pić, przyjmować obcych i bezdomnych, przynosić nagim ubrania, odwiedzać chorych i pomagać więźniom. Ta lista nie jest wyczerpana. Z pewnością możemy wymyślić wiele dobrych rzeczy, które możemy i powinniśmy uczynić. Życie codzienne oferuje wiele możliwości. Ponieważ istnieją także duchowe dzieła miłosierdzia: napominanie grzeszników, pouczanie nieumiejętnych, doradzanie wątpiących, pocieszanie dotkniętych cierpieniem, cierpliwie znoszenie niesprawiedliwości, chętnie wybaczanie obelg i modlenie się za żywych i umarłych.

Sąd Chrystusa nie ma nic wspólnego z arbitralnością ani przemocą. On jest Sędzią pełnym sprawiedliwości, miłości i pokoju. Syn Boży jest tego przykładem poprzez swoje skromne życie jako Człowieka pośród nas i dla nas. On przypomina, że zgodnie z miłością, którą okazujemy bliźniemu, będziemy sądzeni przez Niego, gdy wróci jako Król.

Służyć chorym, starszym, samotnym, głodnym, cierpiącym fizycznie lub psychicznie to także jest kult – służenie Bogu. Ponieważ to, co zrobiliśmy dla jednego z Jego najmniejszych braci i sióstr, naprawdę Jemu uczyniliśmy. I to właśnie ostatecznie się liczy.

Dla kogo ten Bóg jest ważny i kto naprawdę chce Jemu służyć, nie może uniknąć słowa Jezusa. Ostatecznie On wyjaśnia nam, co muszę zrobić, jeśli chcę służyć Ojcu, co tak naprawdę oznacza służyć naszemu Bogu.

Miłość Boga i bliźniego jest nierozłączna, jedno nie jest możliwe bez drugiego. Ten, kto chce zetknąć się z Bogiem, zauważa Go w miłosnym spotkaniu z bliźnimi. Gdziekolwiek czuję miłość, czuję obecność Boga wśród nas.

Wiara jest taka prosta – okazywać ją innym. Jeśli chcesz poznać Boga w bardzo konkretny sposób, oddaj swoją miłość tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Konkret na dziś: Uczyń jakiś uczynek miłości swojemu bliźniemu.

Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Podobne wpisy: