Czas (Mt 1,1-17)

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salomona; Salomon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

Właśnie wtedy, gdy Boże Narodzenie się kończy, Boże Narodzenie zaczyna się od nowa. Stąd też rodowód w dzisiejszym tekście jest nieodzowny. Dotyczy on bowiem zstąpienia Króla królów i Pana panów. Akceptacja takiego Mesjasza była jednoznacznym potwierdzeniem, że był potomkiem Dawida. To zstąpienie zapewnił sam Bóg, stąd dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się słowami: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”. Ten tekst legitymizuje twierdzenie Jezusa, że jest prawdziwym Mesjaszem. Być może właśnie dlatego nasz dzisiejszy tekst był wielokrotnie wykorzystywany przez bezimiennych krytyków jako przykład domniemanych sprzeczności w Biblii.

Co nas dziś uderza w tekście, że w patriarchalnym środowisku znalazło się miejsce dla trzech kobiet, w drzewie genealogicznym Jezusa. Nawiasem mówiąc, wszystkie cudzoziemki: Moabitka, Kananejka, Hetytka. Nie pochodzą one z palestyńskich kobiet. Czy nie powinno to skłonić nas do myślenia?

Czego się tutaj uczymy? Z ludzkiego punktu widzenia jest całkowicie niezrozumiałe, jak większość z tych kobiet znalazła się w drzewie genealogicznym Jezusa. Żaden pisarz nie wpadłby na pomysł wymyślenia takiego drzewa genealogicznego z takimi kobietami. Byłby po prostu bezproduktywny dla sprawy Chrystusa i po prostu nie do pomyślenia w tamtym czasie i społeczeństwie. Żadna z tych kobiet nie miała „ludzkich kwalifikacji”, aby stać się przodkiem obiecanego Mesjasza i Syna Bożego. Zatem, jeśli żadna z tych kobiet nie zasługiwała na to, aby znalazły się w drzewie genealogicznym Chrystusa, czyż nie jest to po prostu łaska Boża? To była łaska, że Tamar mogła zostać matką Fareza, chociaż zachowywała się jak najbardziej niemoralnie. Błogosławieństwem było to, że nierządnica Rahab przeżyła wojnę z Kanaanem, a co dopiero stać się częścią linii mesjańskiej. Błogosławieństwem było, że Batszeba otrzymała przebaczenie za swoje cudzołóstwo i stała się matką króla Salomona. I właśnie dzięki łasce Bożej Maryja stała się Matką Jezusa. Wszędzie była obecna łaska samego Boga, która się rozlewa na każdego czytającego tenże tekst.

Na progu swojej działalności Chrystus powie: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”, albo też „Miłujcie waszych wrogów i proście za tymi, którzy was prześladują”. W tym kontekście należy również wspomnieć, że zbawienie pochodzące od Boga dla całego świata pochodzi z Izraela. Z Abrahamem zbawcze działanie Boga rozpoczęło się wobec Jego ludu dzięki Jezusowi, który jest Chrystusem, ale również my jesteśmy włączeni w zbawcze działanie Boga. Jak już prorokował Izajasz, wiele narodów przyjdzie na Syjon, a stamtąd emanuje słowo Pana na Jerozolimę i wszystkie narody. Dzieje się tak, abyśmy mogli uczestniczyć w historii Boga, która również staje się dla nas historią zbawienia.

Konkret na dziś: Podziękuj Bogu za czas, w którym dokonuje się Twoje zbawienie.

 

Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Świętu. Amen.

Podobne wpisy: