Photo frame home interior decoration

Izrael nie doszedł do celu Prawa?

Chrystus przynosi usprawiedliwienie, które jest celem Prawa. Niektórzy jednak nie rozumiejąc tej zależności nie wierzą, że Bóg uczynił swojego Syna kamieniem, który przynosi błogosławieństwo dla wierzących, zaś dla tych co nie wierzą, staje się przekleństwem.

Boży wybór dokonał się w oparciu o Jego wolną wolę. Bóg wybiera, aby obdarzyć zbawieniem, jednak nie odrzuca Izraela, bo on jest nadal umiłowany przez Boga ze względu na fakt, że Bóg wybrał ongiś patriarchów. Dzięki temu wyborowi Izrael zostanie zbawiony.

Paweł stawia jednak tezę, że poganie, którzy nie zabiegali o usprawiedliwienie, osiągnęli je poprzez wiarę. Natomiast Żydzi, którzy zabiegali o usprawiedliwienie poprzez rygorystyczne wypełnienie Prawa nie doszli do celu Prawa.

Enigmatycznie jednak brzmi ów termin „Prawo”, że oto Izrael do celu Prawa nie doszedł (Rz 9,31). Najstarsze odpisy nie kończą się wersetu 31 na słowach: a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, ale uzupełniają – nie doszedł do Prawa, które usprawiedliwia. Współcześnie jednak uznaje się, że sam Paweł zapisał – nie doszedł do sprawiedliwości. Zaś oryginał został już wcześniej błędnie skopiowany. Za taką wersją przemawia bowiem przebieg myśli Pawła w wersetach 30-31, która biegnie właśnie w tym kierunku. Zaś werset 32 wskazuje błędny kierunek, który został obrany w poszukiwaniu sprawiedliwości. Jednakże równie dobrze Paweł mógł napisać w ten sposób, jak to czytamy dzisiaj – a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł.

Już w pierwszej części Listu (1,18 – 5, 21) Paweł wyjaśnił swoją Ewangelię. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Rz 1,16-17). Ewangelia staje się dostępna dla wszystkich – zarówno Żydów, jak i Greków, gdyż Boża sprawiedliwość, Jego miłość zostały objawione w Chrystusie. Stąd nie osiągnięcia człowieka, ale ufność w Boże opiekuńcze działanie, które okazuje się w Jezusie Chrystusie prowadzi do usprawiedliwienia.

Rozpoczynając swój wywód w Rz 9,30 aż po 10,21 Apostoł ukazuje, że głoszenie wiary nie jest sprzeczne ze sprawiedliwością Bożą, chociaż bardziej wierzący są poganie niż Żydzi. Jednakże całkowicie przemieniony jest problem, który został zainicjowany w Rz 9,1-5, kiedy to Paweł opierając się na tym, co zostało powiedziane do tej pory i włączając w ten rdzeń jego dotychczasowego nauczania tezę o usprawiedliwieniu.

Izrael nie dotarł do istoty „Prawa”, a zatem Go nie osiągnął, może oznaczać, że Izrael nie spełnił wymogu Prawa. Nie osiągnął sprawiedliwości. Użyte czasowniki – „dążyć do celu” i  „dotrzeć / dosięgnąć / dogonić” – sugerują wyścig, w którym Prawo jest miarą wszystkich rzeczy, które są w zasięgu wzroku. Izrael pozostaje w tyle i nie może dogonić Prawa i przestrzegać go. Tak więc Izrael nie otrzymuje żadnej nagrody zwycięstwa – sprawiedliwości.

Wyjaśnienia rozumowania Pawła potrzeba szukać w proroctwie Izajasza, który pisze: On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem (Iz 8,14). Zaś w 28,16 stwierdza: przeto tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się. Bóg buduje wiarę jako cenny kamień węgielny, który umacnia dom na Syjonie, ale grozi nieposłusznemu ludowi, że stanie się kamieniem, o który się potknie i skałą, która stanie się powodem upadku. Porównując te wypowiedzi i co jest przekazane w 1 P 2,6-8; Ps 118,22; Mk 12,10-11, że Chrystus jest ową skałą potknięcia, o który nie potknie się ten, kto wierzy.

Według Pawła wierzący Żydzi mogą z czysty sercem mówić, podobnie jak Paweł, gdy pisał do Galatów: My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia (Ga 2,15-16). Ale dlaczego przytłaczająca większość Żydów nie wierzy, że Chrystus jest doskonałością Prawa, Sprawiedliwością dla każdego, kto wierzy (Rz 10,4)? Ponieważ sam Bóg umieścił Chrystusa na ich drodze jako kamień, który jest błogosławieństwem dla wierzącego, zaś przekleństwem dla niewiernych.

 

Podobne wpisy: